Suomen
Petanque-
Liitto ry
Petanque SM 2002 Kuopio

Ilmoittautuneet joukkueet ja arvonta:Haku:

 
Voit korostaa hakusanan sisältävät joukkueet. Hakusana voi olla seuran lyhenne (isoilla kirjaimilla, esim LBO) tai pelaajan Etunimi Sukunimi (huomioi järjestys sekä isot ja pienet kirjaimet).


YLEINEN SINGELI 145 pelaajaa (150, 166, 169, 149, 150)

 ABCD
1 R Juha-Pekka Siro PSC Antti Kortela SLP Viljo Stenberg PCP Matti Penttinen VAR
2 Mikko Soikkeli PSC Eero Määttä BOU Markku Uusi-Piuhari LBO Pentti Simola BIT
3 R Jari Häkkinen PSC - Arto Kranttila BIT Sauli Ylirönni TYR
4 Markku Immonen KOU Harry Ulvi NAL Daniel Duhamel KVP Veli-Matti Verho KOU
5 R Marko Jakonen PSC Mikko Lehto KAL Ari Jokinen HUL Ismo Ristolainen NAS
6 Pertti Rinkkala KVP Mikko Neuvonen DRO Esa Saastamoinen SUS Kimmo Ollikainen BIT
7 R Seppo Lindman PSC Juha Rajalainen HUL Tarmo Sipilä KOP Petri Mehtonen KVP
8 Sami Korkalainen PKP Aziz Laouini KVP Mikael Gripenberg HBY Matti Hoffren KAN
9 R Antti Lehtonen PSC Harri Reinikainen PKP Markku Pellikainen KAN -
10 Pekka Puntanen HUL Ville Sappinen NAS Erkki Hyttinen KAN Seppo Roponen KAL
11 R Arto Stenberg HBY Mikko Jaanu KOU Teuvo Kamunen TAV Harri Kankaanpää PCP
12 Arvo Haikonen HUL - Antti Tuukkanen DRO Seppo Järvisalo KOK
13 - Kaarlo Vierula VUF Harri Grén TYR Jouni Sinkkonen KIS
14 Harri Näsilä SLP Martti Korhonen HUL Pentti Mehtonen KVP Henry Myyryläinen DRO
15 R Samuli Kankkunen HBY Anssi Viinikainen SUS Jaakko Talosela PSI Jari Hänninen EPA
16 Miska Nieminen PSI Seppo Koistiola KOU Mauno Lind DRO Simo Linteri PSC
17 R Hannu Muuri HBY Hannu Kaatranen DRO Seppo Saari EPA Jouni Väliviita HAR
18 Kimmo Rantanen SLP Marko Aalto SUS Markus Barck KAR Kari Ahonen KAL
19 R Antti Riihikanto HBY Harri Turunen PCS Heikki Laitinen PKP Ismo Lidner HUL
20 Seppo Havukainen PCP Martti Hakonen EPA Markku Nieminen LOI Tero Nikki NAS
21 R Jari Lukkarila SUS Erkki Rantanen TUR Toivo Ahola MUN Tom Noro HUL
22 Pauli Piiparinen KAL Harri Tyyskä PSC Ari Piira ANJ Gerard Pelletier ORA
23 R Tuukka Ylönen LIN Matti Kaseva KUU Jukka Lehto PCP Heikki Kananen PKP
24 Pentti Kuvaja PSI Pekka Jokinen VUF Jukka Willman NAL Timo Hyttinen KAN
25 R Olli Sinnemaa HPK Raimo Vesterlund PCP Jari Marttinen TUR Reijo Taka-Eilola KVP
26 Ilpo Vuorinen KOP Tuomo Lehtinen PCP Tatu Kuusisto TUR Mikko Rajala KIS
27 R Arttu Poikolainen HPK Harri Koivunen LOI - Kari Pyykkö KVP
28 Petri Lohman ANJ Lassi Mäki TUR Mika Sallinen SLP Ilkka Miettinen PKP
29 R Yannick Pelletier ORA Pekka Kiiskinen SUS Mika Metsä-Eerola LIN Hannu Saari HAR
30 Ville Järvi PSI Pertti Taipale TAV Iivo Paaso LIN Heikki Pyrhönen HUL
31 R Jarmo Heinonen LIN Antero Lehti RIE Kari Lehtonen TUR Mauri Kuitunen KOU
32 Tarmo Wasenius SUS Tero Rasimäki KAN Jari Alanen HUL Jukka Salminen DRO
33 Anja Parviainen HBY Hannu Haajanen HUL Jorma Lahtinen KAL Kimmo Melamies BOU
34 Ilkka Kankare LIN - Tauno Sevon KUU Kimmo Keränen TUR
35 Jussi Savolainen PKP Mikko Melamies BOU Jukka Pöyry LBO Pekka Mehtonen KVP
36 Matti Ruuskanen PKP Nils Gers PSC Jouni Ylelä VAR Tuomas Kettunen LOI
37 Jukka Voivala BOM Veli-Matti Laakso BOU Antti Koponen VAR Petri Meripaasi MAP
38 R Harri Lehtinen HBY Jarno Lahti BOM Jaakko Kimari HUL -

YLEINEN DUPPELI 104 joukkuetta (96, 102, 101, 100, 91)

 ABCD
1 R Juha-Pekka Siro PSC
Marko Jakonen PSC
Matti Lehtinen SUS
Tarmo Wasenius SUS
Seppo Kaukiainen HBY
Jaakko Talosela PSI
Jouni Väliviita HAR
Hannu Saari HAR
2 Jarkko Kallio NAS
Tero Nikki NAS
Kai Aalto KAR
Raimo Vakkari KAR
Pauli Piiparinen KAL
Mikko Lehto KAL
Hemmo Järvinen MYN
Jukka Järvinen MYN
3 R Jari Häkkinen PSC
Seppo Lindman PSC
Seija Viertonen EPA
Jari Hänninen EPA
Daniel Duhamel KVP
Aziz Laouini KVP
Pasi Punta MYN
Jari Talja MYN
4 Antti Kortela SLP
Mikael Gripenberg HBY
Teuvo Pajuoja KIS
Pekka Kokkonen KIS
Heikki Laitinen PKP
Ilkka Miettinen PKP
-
5 R Jarmo Heinonen LIN
Ilkka Kankare LIN
Jari Alanen HUL
Hannu Haajanen HUL
Hannu Kaatranen DRO
Harri Tyyskä PSC
Jukka Holopainen PSC
Ari-Pekka Mäkelä PSC
6 Helena Forsbäck-Turunen PCS
Harri Turunen PCS
Paula Järvisalo KOK
Seppo Järvisalo KOK
Jyrki Matikainen SLP
Mika Sallinen SLP
Arto Brand KVP
Pentti Mehtonen KVP
7 R Arto Stenberg HBY
Harri Lehtinen HBY
Ismo Lidner HUL
Mauno Lind DRO
Pekka Mehtonen KVP
Petri Mehtonen KVP
Samuli Ilmonen VAR
Ari Jokinen HUL
8 Tapio Valariutta KOP
Ossi Kekkonen KOP
Pekka Kiiskinen SUS
Sakari Kettunen SUS
Janne Rissanen KVP
Ari Reijonen KVP
Harri Kankaanpää PCP
Seppo Havukainen PCP
9 R Hannu Muuri HBY
Pasi Hämäläinen HBY
Sami Korkalainen PKP
Pekka Pirskanen PKP
Tom Noro HUL
Mikko Neuvonen DRO
Ville Järvi PSI
Miska Nieminen PSI
10 Tatu Kuusisto TUR
Esa Tuominen TUR
Antti Koponen VAR
Matti Penttinen VAR
Jukka Lehto PCP
Pertti Rinkkala KVP
Petri Lohman ANJ
Jukka Voivala BOM
11 R Samuli Kankkunen HBY
Arttu Poikolainen HPK
Kimmo Keränen TUR
Lassi Mäki TUR
Kari Oikarinen BOU
Ismo Kinnunen BOU
Antero Lehti RIE
Tuukka Hursti MAP
12 Gun Pelletier ORA
Matti Välimaa ORA
Kari Pyykkö KVP
Reijo Taka-Eilola KVP
Jussi Savolainen PKP
Jukka Willman NAL
Kari Lehtonen TUR
Erkki Rantanen TUR
13 R Iivo Paaso LIN
Antti Riihikanto HBY
Heikki Kananen PKP
Matti Ruotsalainen PKP
Matti Kaseva KUU
Tauno Sevon KUU
Valtteri Vänttinen VAR
Paavo Tiensuu VAR
14 Pekka Jokinen VUF
Kaarlo Vierula VUF
Jani Laasonen LIN
Pasi Räntilä LIN
Arja Ahlroth KOK
Lasse Ahlroth KOK
Petri Seppä PCS
Markku Rinne PCS
15 R Tuukka Ylönen LIN
Olli Sinnemaa HPK
Mikko Jaanu KOU
Veli-Matti Verho KOU
Harri Frost KAR
Pekka Barck KAR
Markku Nieminen LOI
Bachir Benhammoud LOI
16 Harry Ulvi NAL
Pentti Sutinen NAL
Esa Saastamoinen SUS
Jari Lukkarila SUS
Jukka Pöyry LBO
Anssi Viinikainen SUS
Pentti Kuvaja PSI
Raimo Saari PSI
17 Pekka Koponen NAL
Kari Suihkonen NAL
Jari Hukka SUS
Raimo Piiroinen SUS
Ossi Valpio KUU
Pekka Stark KUU
Seppo Saari EPA
Martti Hakonen EPA
18 Jarno Lahti BOM
Mika Vuori BOM
Ilpo Vuorinen KOP
Tarmo Sipilä KOP
Raimo Hiltunen NAL
Markku Kulin NAL
Ismo Ristolainen NAS
Ville Sappinen NAS
19 Tuomo Lehtinen PCP
Viljo Stenberg PCP
Matti Hoffren KAN
Erkki Hyttinen KAN
Harri Koivunen LOI
Tuomas Kettunen LOI
Pekka Puntanen HUL
Juha Rajalainen HUL
20 Martti Soininen VAR
Eemeli Liukkonen VAR
Joni Soini PCP
Raimo Vesterlund PCP
Jouni Sinkkonen KIS
Mikko Rajala KIS
Stig Svens ORA
Kenneth Semskar ORA
21 Heikki Pyrhönen HUL
Arvo Haikonen HUL
Karl-Erik Romar ORA
Gerard Pelletier ORA
Eero Määttä BOU
Veli-Matti Laakso BOU
Marko Aalto SUS
Markus Lähdesniemi LIN
22 Seppo Roponen KAL
Jukka Salmi KAL
Timo Hyttinen KAN
Jarkko Immonen KAN
Henry Myyryläinen DRO
Antti Tuukkanen DRO
Eila Kuutamo VUF
Ensio Kuutamo VUF
23 Martti Korhonen HUL
Jaakko Kimari HUL
Kari Havas BIT
Rauli Rämö BIT
Kimmo Melamies BOU
Mikko Melamies BOU
Mika Metsä-Eerola LIN
Simo Olkinuora LIN
24 Pasi Juurikkala TAV
Pertti Taipale TAV
Harri Reinikainen PKP
Matti Ruuskanen PKP
- Paavo Kinnunen KAR
Markus Barck KAR
25 Asko Alkila MAP
Petri Meripaasi MAP
Miikka Kouvonen PSC
Kimmo Rantanen SLP
- Tommi Kiviranta PCS
Kari Harsia PCS
26 Arto Kranttila BIT
Kimmo Ollikainen BIT
Kari Ahonen KAL
Jorma Lahtinen KAL
- Jukka Salminen DRO
Markku Pellikainen KAN
27 Janne Sirkiä TAV
Teuvo Kamunen TAV
Mikko Soikkeli PSC
Simo Linteri PSC
Ole Nyberg ANJ
Jenny Nyberg ANJ
Harri Grén TYR
Sauli Ylirönni TYR

YLEINEN TRIPPELI 62 joukkuetta (63, 62, 68, 63, 64)

 ABCD
1 R Henri Palmqvist SLP
Kimmo Rantanen SLP
Sami Lukka SLP
Lauri Kolehmainen KVP
Pekka Mehtonen KVP
Petri Mehtonen KVP
Raimo Vesterlund PCP
Harri Kankaanpää PCP
Joni Soini PCP
Tuukka Ylönen LIN
Markus Lähdesniemi LIN
Pekka Stark KUU
2 Pasi Juurikkala TAV
Matti Lyyra TAV
Pekka Korelin TAV
Tero Rasimäki KAN
Jarkko Immonen KAN
Timo Hyttinen KAN
Jouni Väliviita HAR
Hannu Saari HAR
Kari Lehtonen TUR
Jukka Salminen DRO
Markku Pellikainen KAN
Pekka Puntanen HUL
3 R Anssi Viinikainen SUS
Marko Aalto SUS
Esa Saastamoinen SUS
Jarno Lahti BOM
Jukka Voivala BOM
Mika Vuori BOM
Tapio Hirvonen NAS
Ismo Ristolainen NAS
Ville Sappinen NAS
Jussi Savolainen PKP
Heikki Laitinen PKP
Ilkka Miettinen PKP
4 Jukka Pöyry LBO
Pentti Kuvaja PSI
Seppo Jalonen BAL
Antti Tuukkanen DRO
Jaakko Kimari HUL
Tom Noro HUL
Sami Korkalainen PKP
Olli Jarkko Mönkkönen PKP
Pekka Pirskanen PKP
Seppo Roponen KAL
Antti Väisänen KAL
Esko Riste KAL
5 R Arto Stenberg HBY
Harri Lehtinen HBY
Antti Riihikanto HBY
Mika Metsä-Eerola LIN
Jani Saarinen LIN
Simo Olkinuora LIN
Toivo Ahola MUN
Pirjo Frangen MUN
Stiina Kamppuri MUN
Mikko Soikkeli PSC
Simo Linteri PSC
Harri Tyyskä PSC
6 - Samuli Ilmonen VAR
Raimo Hiltunen NAL
Erkki Hyttinen KAN
Martti Korhonen HUL
Arvo Haikonen HUL
Heikki Pyrhönen HUL
Kari Pyykkö KVP
Reijo Taka-Eilola KVP
Ari Reijonen KVP
7 R Ilkka Kankare LIN
Jarmo Heinonen LIN
Iivo Paaso LIN
Eero Määttä BOU
Irmeli Määttä BOU
Seija Tikka BOU
Ari-Pekka Mäkelä PSC
Seppo Saari EPA
Ville Järvi PSI
Stig Svens ORA
Karl-Erik Romar ORA
Kenneth Semskar ORA
8 Kari Ahonen KAL
Tuula Ahonen KAL
Ritva Juurinen KAL
Antti Kortela SLP
Mika Sallinen SLP
Jyrki Matikainen SLP
Teuvo Kamunen TAV
Pertti Taipale TAV
Mikael Udd TAV
Tero Nikki NAS
Jarkko Kallio NAS
Jukka Holopainen PSC
9 R Juha-Pekka Siro PSC
Marko Jakonen PSC
Seppo Lindman PSC
Kari Oikarinen BOU
Ismo Kinnunen BOU
Samuli Kemppainen BOU
Gun Pelletier ORA
Matti Välimaa ORA
Gerard Pelletier ORA
Harry Ulvi NAL
Jukka Willman NAL
Pentti Sutinen NAL
10 Päivi Lehtonen SLP
Mirva Näsilä SLP
Outi Raitasuo SLP
Anja Parviainen HBY
Hannu Muuri HBY
Mikael Gripenberg HBY
Mika Ahonen LBO
Olli Kaarela LBO
Rauno Kallio TAV
Asko Alkila MAP
Jaana Alkila MAP
Petri Meripaasi MAP
11 R Alexander Gullichsen HPK
Arttu Poikolainen HPK
Olli Sinnemaa HPK
Antti Koponen VAR
Matti Penttinen VAR
Martti Soininen VAR
Tatu Kuusisto TUR
Lassi Mäki TUR
Esa Tuominen TUR
Kimmo Melamies BOU
Mikko Melamies BOU
Satu Laitila BOU
12 Harri Frost KAR
Pekka Barck KAR
Kai Aalto KAR
Lasse Ahlroth KOK
Arja Ahlroth KOK
Seppo Järvisalo KOK
Hannu Kaatranen DRO
Pasi Matilainen DRO
Henry Myyryläinen DRO
-
13 R Daniel Duhamel KVP
Aziz Laouini KVP
Miska Nieminen PSI
Reijo Pusa PKP
Heikki Kananen PKP
Matti Ruotsalainen PKP
Heikki Parkkinen KVP
Pertti Rinkkala KVP
Eila Sistonen KVP
Tarmo Wasenius SUS
Matti Lehtinen SUS
Raimo Piiroinen SUS
14 Pentti Mehtonen KVP
Pauli Mehtonen KVP
Reijo Mehtonen KVP
Tuomo Lehtinen PCP
Jukka Lehto PCP
Viljo Stenberg PCP
Pauli Piiparinen KAL
Mikko Lehto KAL
Jorma Lahtinen KAL
Arto Kranttila BIT
Kimmo Ollikainen BIT
Rauli Rämö BIT
15 R Jari Häkkinen PSC
Antti Lehtonen PSC
Samuli Kankkunen HBY
Tuomas Kettunen LOI
Bachir Benhammoud LOI
Markku Nieminen LOI
Jari Alanen HUL
Hannu Haajanen HUL
Ismo Lidner HUL
Antero Lehti RIE
Jussi Lehti RIE
Pontus Vainionpää MAP
16 Harri Reinikainen PKP
Matti Ruuskanen PKP
Ari Pekka Väänänen PKP
Ari Jokinen HUL
Mauno Lind DRO
Mikko Neuvonen DRO
Tapio Valariutta KOP
Ilpo Vuorinen KOP
Tarmo Sipilä KOP
Matti Kaseva KUU
Ossi Valpio KUU
Jani Laasonen LIN

YLEINEN AMMUNTA 49 pelaajaa (59, 28)

R Marko Aalto SUS R Marko Jakonen PSC R Samuli Kankkunen HBY R Tatu Kuusisto TUR
R Aziz Laouini KVP R Harri Lehtinen HBY R Seppo Lindman PSC R Hannu Muuri HBY
R Mirva Näsilä SLP R Iivo Paaso LIN R Pauli Piiparinen KAL R Arttu Poikolainen HPK
R Outi Raitasuo SLP R Olli Sinnemaa HPK R Anssi Viinikainen SUS R Tuukka Ylönen LIN
Jyrki Matikainen SLP Mika Sallinen SLP Harri Näsilä SLP Anu Sutinen SLP
Kati Nieminen PSI Pentti Kuvaja PSI Jaakko Talosela PSI Ville Järvi PSI
Miska Nieminen PSI Jukka Holopainen PSC Harri Tyyskä PSC Mikko Soikkeli PSC
Harri Kankaanpää PCP Helena Kankaanpää PCP Joni Soini PCP Viljo Stenberg PCP
Mikael Gripenberg HBY Arto Savolainen PKP Heikki Kananen PKP Jussi Savolainen PKP
Tino Helmi PKP Mika Metsä-Eerola LIN Simo Olkinuora LIN Ismo Ristolainen NAS
Ville Sappinen NAS Kimmo Keränen TUR Jukka Pöyry LBO Jaana Alkila MAP
Tarja Roslöf HAR Markku Nieminen LOI Henry Myyryläinen DRO Tarmo Sipilä KOP
Stiina Kamppuri MUN

NAISTEN SINGELI 52 pelaajaa (51, 48, 49, 41, 39)

 ABCD
1 R Katri Ripatti ANJ Merja Airaksinen TUR Riitta Nurminen KVP Maire Sinkkonen KIS
2 R Mirva Näsilä SLP Sari Laine TAV Eija Hurri HUL Ritva Juurinen KAL
3 Laura Kero ANJ Arja Ahlroth KOK Pia Gripenberg HBY Heli Kinnunen SLP
4 R Anu Uusio PSI Jaana Alkila MAP Anita Olkinuora LIN Seija Tikka BOU
5 - Elvi Aaltonen LOI Riitta Kangas KAL Mirja Laine TUR
6 Mirja Paatero BIT Annikki Saarinen LOI Gun Pelletier ORA Riitta Vesamäki TUR
7 R Outi Raitasuo SLP Katja Hilden HBY Pirjo Frangen MUN Pirjo Kivinen LOI
8 R Seija Uusitalo LOI Irja Hämäläinen VAR Paula Järvisalo KOK Ritva Peltomaa PCP
9 R Helena Kankaanpää PCP - Vuokko Majander KOU Hannele Kuusisto TUR
10 - Kirsi Lampinen PSI Helena Forsbäck-Turunen PCS Irmeli Määttä BOU
11 Stiina Kamppuri MUN Niina Löflund KIS - Kirsi Tikka BOM
12 Terttu Mäki LOI Maaret Komsi BAL Seija Järvi MUN Minna Argillander VAR
13 R Kati Nieminen PSI Tarja Roslöf HAR Anu Sutinen SLP Pirkko Anttonen VAR
14 R Tuula Ahonen KAL Eila Nummila LOI Päivi Kuvaja PSI Seija Hukkanen TUR

NAISTEN DUPPELI 27 joukkuetta (31, 29, 25, 28, 26)

 ABCD
1 R Hannele Kuusisto TUR
Riitta Vesamäki TUR
Ritva Peltomaa PCP
Maarit Flink-Soini PCP
Pirkko Anttonen VAR
Irja Hämäläinen VAR
Annikki Saarinen LOI
Terttu Mäki LOI
2 Tuula Ahola MUN
Stiina Kamppuri MUN
Katri Ripatti ANJ
Laura Kero ANJ
Sari Laine TAV
Pirjo Kuronen TAV
-
3 R Anu Uusio PSI
Kati Nieminen PSI
Elvi Aaltonen LOI
Eila Nummila LOI
Tuula Ahonen KAL
Ritva Juurinen KAL
Vuokko Majander KOU
Helinä Grön KOU
4 Pirjo Frangen MUN
Seija Järvi MUN
- Mirja Laine TUR
Anna Valtonen TUR
Kirsi Lampinen PSI
Päivi Kuvaja PSI
5 R Mirva Näsilä SLP
Outi Raitasuo SLP
Pirjo Kivinen LOI
Seija Uusitalo LOI
Anita Olkinuora LIN
Jaana Alkila MAP
Merja Airaksinen TUR
Seija Hukkanen TUR
6 Riitta Kangas KAL
Marja Mattila BIT
- Helena Kankaanpää PCP
Tarja Roslöf HAR
Irmeli Määttä BOU
Seija Tikka BOU
7 R Anja Parviainen HBY
Salla Kalliosalo MUN
- Eila Sistonen KVP
Riitta Nurminen KVP
Niina Löflund KIS
Maire Sinkkonen KIS
8 Pia Gripenberg HBY
Katja Hilden HBY
- Sinikka Lappalainen ANJ
Maaret Komsi BAL
Satu Leivonsalo BOM
Kirsi Tikka BOM

NAISTEN TRIPPELI 17 joukkuetta (15, 14, 16, 16, 17)

 ABCD
1 R Päivi Lehtonen SLP
Mirva Näsilä SLP
Outi Raitasuo SLP
Elvi Aaltonen LOI
Eila Nummila LOI
Terttu Mäki LOI
- Kirsi Tikka BOM
Anita Olkinuora LIN
Tarja Roslöf HAR
2 R Katri Ripatti ANJ
Laura Kero ANJ
Helinä Grön KOU
Kirsi Lampinen PSI
Päivi Kuvaja PSI
Pia GripenBerg HBY
Tarja Grönvall HBY
Jaana Alkila MAP
Heli Kinnunen SLP
Seija Hukkanen TUR
Hannele Kuusisto TUR
Riitta Vesamäki TUR
3 R Tuula Ahonen KAL
Ritva Juurinen KAL
Anja Parviainen HBY
- Marja Mattila BIT
Mirja Paatero BIT
Leni Pakkala BIT
Mirja Laine TUR
Riitta Kangas KAL
Katja Hilden HBY
4 R Anu Uusio PSI
Kati Nieminen PSI
Salla Kalliosalo MUN
Irmeli Määttä BOU
Seija Tikka BOU
Eija Hurri HUL
Eila Sistonen KVP
Riitta Nurminen KVP
Aila Tiilikka MAP
Tuula Ahola MUN
Seija Järvi MUN
Stiina Kamppuri MUN
5 R Ritva Peltomaa PCP
Helena Kankaanpää PCP
Maarit Flink-Soini PCP
- Pirkko Anttonen VAR
Irja Hämäläinen VAR
Minna Argillander VAR
Annikki Saarinen LOI
Seija Uusitalo LOI
Pirjo Kivinen LOI

JUNIORISINGELI 11 pelaajaa (16, 16, 17, 21, 24)

Jussi Lehti RIE Markus Sohlman RIE Olli-Pekka Aaltonen RIE Mika Mononen PKP
Tino Helmi PKP Pontus Vainionpää MAP Jukka-Pekka Kimari HUL Ville Järvi PSI
Mikko Kamppuri MUN Mikko Melamies BOU Henry Myyryläinen DRO

JUNIORIDUPPELI 4 joukkuetta (8, 7, 8, 9, 10)

Markus Sohlman RIE
Olli-Pekka Aaltonen RIE
Mika Mononen PKP
Tino Helmi PKP
Jussi Lehti RIE
Pontus Vainionpää MAP
Mikko Kamppuri MUN
Jukka-Pekka Kimari HUL

JUNIORITRIPPELI 4 joukkuetta (4, 4, 4, 5, 5)

Jussi Lehti RIE
Markus Sohlman RIE
Pontus Vainionpää MAP
Mika Mononen PKP
Tino Helmi PKP
Mikko Kamppuri MUN
Mikko Melamies BOU
Olli-Pekka Aaltonen RIE
Jukka-Pekka Kimari HUL
Henry Myyryläinen DRO
Ville Järvi PSI
Janne Martikainen PKP


Jukka Pöyry, jpoyry@sci.fi